Общи условия
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ на услугата SEPHORA call&deliver („Общи условия“)
Настоящите Oбщи условия уреждат взаимоотношенията между:
„Сефора България” ЕООД, дружество със седалище и адрес на управление в София 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” No 115з, The Mall, партер 1-145S, магазин Сефора, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 175124205, имейл адрес order@sephora.fr, телефон 024371130 по-долу за краткост "Сефора България", от една страна, и
Потребителите – всяко физическо лице с навършени 14 години, използващо услугата SEPHORA call & deliver наричани по-долу за краткост Потребител/и, от друга.
1. ПРЕДМЕТ
 1. Сефора България предоставя услугата SEPHORA Call & Deliver, чрез която Потребители имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Сефора България Стоки („SEPHORA Call & Deliver“).
 2. Настоящият документ съдържа информация за дейността на Сефора България и общите условия за ползване на SEPHORA Call & Deliver, като урежда отношенията между Сефора България и всеки един от Потребителите, използващи услугата SEPHORA Call & Deliver.
 3. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителите и Сефора България.
 4. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Сефора България договор.
2. КАТАЛОГ
 1. Сефора България предоставя информация за подлежащите на продажба артикули чрез услугата SEPHORA call&deliver („Стоки“), под формата на Каталог. Каталогът съдържа наименование, описание на Стоките, както и тяхната единична цена с включен ДДС и без разходи за доставка. Каталогът е достъпен за използване на bg.sephora-catalog.com, както и на Фейсбук страница на Сефора България (SEPHORA | Facebook).
 2. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Каталога, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Сефора България или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Сефора България, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Сефора България, Сефора България има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 4. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Сефора България.
3. ПОРЪЧКА
 1. Потребителят заявява желанието си да поръча и купи Стока/и от Каталога чрез телефонно обаждане до консултант-представител на Сефора България на телефон 024371130 (телефон за поръчки). Разговорите към телефона за поръчки се таксуват на цената на един градски разговор, цената, за който се определя от индивидуалния тарифен план на всеки Потребител с телекомуникационната компания, чиито услуги ползва;
 2. Разговорите към телефона за поръчки се записват със съгласието на Потребителите.
 3. В началото на разговора Потребителят ще бъде уведомен за записването на последващият разговор с консултант-представител на Сефора България, както и относно приложението на настоящите Общи условия и обработването на лични данни в тази връзка чрез автоматично съобщение. В случай, че Потребителят е съгласен с тези условия, същият може да предостави съгласието си според инструкциите в съобщението (натискане на бутон 1). Само след предоставянето на това изрично съгласие, Потребителят може да бъде свързан с консултант-представител на Сефора България и да направи своята поръчка.
 4. По време на разговора консултант-представител на Сефора България, уточнява следните детайли и при необходимост разяснява части от Общите условия съставляващи оферта за покупко-продажба („Оферта“):
  • Конкретната Стока/и, която Потребителя иска да закупи;
  • Броят на желаните Стоки;
  • Цената за отделните артикули с ДДС, както и цената за всички Стоки заедно;
  • Условията за плащане;
  • Условия за доставка – период на доставка и приблизителен разход за доставка
  • Данни – име, адрес, имейл адрес и телефонен номер на Потребителя;
  • Условията за отказ от договора (глава „Г“).
 5. След завършване на разговора, и в случай, че заявената/ите Стока/и от Потребителя е налична и няма обективни пречки Сефора България да не изпълни Поръчката, Сефора България изпраща уведомление до Потребителят с уговорените детайли по т. 12 („Уведомление за Оферта“) заедно с екземпляр от приложимите към момента Общи условия по електронен път на посоченият от Потребителя имейл адрес.
 6. В случай, че Потребителят е съгласен с условията в Уведомлението за Оферта и Общите условия и в рамките на 2 часа от получаването им, потвърждава и се съгласява с Офертата в отговор на полученият и-мейл или директно на и-мейл адреса на Сефора България order@sephora.fr. („Потвърждение на Оферта“)
 7. В случай, че Потребителят не потвърди Уведомлението за Оферта по посоченият начин в т. 14 в срокът от 2 часа след получаване на Уведомлението за Оферта, Сефора България си запазва правото да откаже Поръчката при установяване на неналичност на желаната Стока/и или при друга обективна пречка.
 8. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Сефора България и Потребителят се смята за сключен към момента на получаването на Потвърждение на Оферта.
 9. След получаване на Потвърждение на Оферта и в разумен срок (не повече от 2 работни дни) Сефора България изпраща на Потребителя уведомление с детайлите на поръчката от страна на Сефора България и готовността за нейното изпращане („Уведомление за Поръчка“) на имейл адресът на Потребителят. Такова съобщение съдържа само уведомление за поръчката - Потребителят допълнително ще бъде уведомен от куриерска фирма за точната дата на доставка.
 10. Договорът за покупко-продажба, сключен между Потребителя и Сефора България, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Сефора България и Потребителя.
4. ОТКАЗ
 1. Потребителят може да се откаже от договора в рамките на 2 часа от изпращането на Потвърждение на Оферта на и-мейл адреса на Сефора България order@sephora.fr. В този случай, поръчката няма да бъде изпълнена и няма да възникнат разходи за Потребителя.
 2. Потребителят има право да откаже договора и към момента на доставяне на Стоката-ите от представител на куриерска фирма (според условията на Глава „Ж“). В този случай, няма да възникнат разходи за Потребителя.
 3. След приемане на Стоката, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемането на Стоката/ите. За тази цел, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Сефора България на и-мейл адрес order@sephora.fr за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката. Потребителят следва да предостави и попълнен екземпляр от Формуляра за отказ от договор (Приложение 6 от ЗЗП), предоставен на края на настоящият документ.;
 4. Във формуляра за отказ Потребителят следва да посочи банкова сметка, където желае да получи възстановената сума.
 5. В съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Закон за защита на потребителите („ЗЗП“), Потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане във вида, в който са били получени. Стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид (напр. разкъсана опаковка, целуфан, премахнати етикети, липсващи части и др.).
 6. Потребителят е длъжен да върне стоките, задължително заедно с касовата бележка, като ги предаде на Сефора България (чрез куриер) в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят получил поръчката. Потребителят следва да предостави и попълнен екземпляр от Формуляра за отказ от договор (Приложение 6 от ЗЗП), предоставен на края на настоящият документ.
 7. Сефора България възстановява в пълен размер заплатената от Потребителя стойност на върнатата стока само след получаване на Стоката/ите от Потребителя и при условие, че тя/те отговаря на условията описани в т. 23. Сефора България възстановява сумата в рамките на 14-дневният срок след получаване на Уведомлението за Отказ.
 8. Сефора България има право да откаже да сключи договор (да изпълни поръчка) на некоректен Потребител.
 9. Сефора България има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
  • е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
  • е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Сефора България;
  • са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Сефора България.
5. ЦЕНИ
 1. Цените на Стоките са тези, посочени в Каталога, предоставен на bg.sephora-catalog.com и на Фейсбук страницата на Сефора България (SEPHORA | Facebook), към момента на извършване на Поръчката, освен в случаи на очевидна грешка.
 2. Цените на Стоките, показани в каталога, са с начислен ДДС. Те са деноминирани и платими в Български лева.
 3. Сефора България си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на Каталога стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
 4. Сефора България може да предоставя отстъпки за Стоките, предлагани на уебсайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Сефора България. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или Потребителско проучване).
 5. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща Стока.
6. ПЛАЩАНЕ
 1. Плащането на цената на поръчаните стоки се извършва чрез метода наложен платеж при доставка с куриер. В този случай, Потребителят следва да заплати цената на поръчаните Стоки, заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката в брой или чрез плащане с банкова карта.
7. ДОСТАВКА
 1. Стоките, поръчани чрез услугата SEPHORA call&deliver, се извършват с куриерска фирма до адрес, посочен от Потребителя. В този случай, по време на поръчката на стоките Потребителят трябва да посочи точен адрес, до който Стоките следва да бъдат доставени.
 2. Сефора България ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
 3. Сефора България извършва доставката на Стоките само на територията на Република България.
 4. Потребителят ще бъде уведомен за тарифата, по която се изчислява цената на доставката с Уведомлението за Поръчка, вземайки предвид искания срок за доставка и тежестта на пратката.
 5. Доставките се извършват според условията на съответната куриерска фирма. Сефора България изпраща поръчаните Стоки в срок до 2 работни дни след изпращането на Уведомление за поръчка.
 6. Потребителят е отговорен за достоверността и изчерпателността на подадената информация, свързана с името и адреса на получателя (номер, врата, етаж, телефонен номер). В този смисъл Сефора България не носи отговорност и не е задължено да възвърне стойността на направената поръчка при грешно подаден или некоректен адрес.
 7. Ако доставката е невъзможна, поради грешно подаден адрес или друга липсваща информация, допуснати от Потребителя, връщането на пратката и евентуално втора доставка е за сметка на Потребителя.
 8. Сефора България, не носи отговорност в случай на забава при доставянето от страна на куриерската фирма.
8. РЕКЛАМАЦИИ
 1. При констатиране на несъответствие между Уведомлението за поръчка и доставените Стоки в количествено и качествено отношение, Потребителят има право да предяви рекламация, съгласно ЗЗП.
 2. Ако несъответствието е констатирано при приемането на поръчката в присъствието на доставчик, Потребителят може да върне поръчката, без да е необходимо да заплати Стоките и цената за доставка. В тези случаи, Потребителят може да иска замяна и правилно изпълнение на поръчката.
 3. В случай, че Потребителят е приел поръчката, той/тя може да предяви рекламация в рамките на 2 месеца от установяване на несъответствие в качествено отношение и в рамките на 14 дни при установяване на несъответствие в количествено отношение. Уведомлението за рекламация се извършва на и-мейл адреса на Сефора България order@sephora.fr където Потребителят уточнява детайлите по несъответствието на Стоката, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията (замяна/възстановяване на сума), съответно размера на претендираната сума, и предоставя касовият бон от покупко-продаждабата. („Уведомление за Рекламация“)
 4. Сефора България преглежда Уведомлението за Рекламация и определя дали е основателна, както и начинът за нейното удовлетворяване – замяна или възстановяване на платената сума. Потребителят ще получи и-мейл от Сефора България (order@sephora.fr) с акта на отказ/потвърждение на рекламацията.
 5. Удовлетворяването на рекламацията се извършва първостепенно чрез замяна на стоката, или ако това е невъзможно, чрез възстановяване на Цената или отбив от нея. Сефора България може да вземе предвид и желания начин за удовлетворяване на рекламацията, искан от Потребителят.
 6. При предявяване на рекламацията, Потребителят следва да върне Стоката заедно с касовият бон, издаден от Сефора България.
 7. При предявяване на основателна рекламация от страна на Потребителя, Сефора България ще удовлетвори рекламацията, по възможно най-бързия начин, но не по-късно от 1 месец от предявяването на рекламацията от страна на Потребителя.
 8. Разходите за доставка при рекламация са за сметка на Сефора България.
 9. Във всички случаи на неточно изпълнение на поръчка, с изключение на тези, свързани с недоставен артикул/Стока, рекламацията ще бъде призната за основателна, само ако Стоката, от която Потребителят е останал недоволен, бъде представена на доставчика в пълния ѝ размер.
 10. Сефора България не носи отговорност за възможни разлики във визуалното представяне на закупените Стоки според Каталога, зависещи от спецификите на екраните на съответните електронни устройства.
 11. Настоящата Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации, не се прилага при възникване на форсмажорни обстоятелства, в това число и при възникване на причини, свързани с неблагоприятни метеорологични условия.
9. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
 1. Сефора България има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяната услуга SEPHORA call&deliver се използва в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
 2. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Сефора България или прекратяване поддържането на услугата Call& Deliver на Сефора България.
 3. Извън посочените по-горе случаи, договорът има действие за Потребители до преустановяването на услугата SEPHORA call&deliver от страна на Сефора България.
10. ЛИЧНИ ДАННИ
 1. Сефора България събира и съхранява лични данни на Потребителите, свързани с изпълнението на услугата SEPHORA call&deliver – уговаряне на поръчката и нейната доставка. Сефора България гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.
 2. Сефора България се задължава да не предоставя на трети страни личните данни на Потребителя, освен когато тази информация е изискана от държавни органи или длъжностни лица, както и при:
  • При събиране и обработка на лични данни от куриерска фирма – име, адрес на доставка и телефон за връзка, както и други данни в зависимост от спецификата на пратката;
  • При събиране и обработка на лични данни при записване на телефонните разговори през телефона за поръчки. Записът се съхранява за период от 12 месеца от телефонната компания.
 3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава своето безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Сефора България за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчаните Стоки.
11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ
 1. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 2. С оглед периодичното допълване и модификации на услугата SEPHORA call&deliver, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Сефора България. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на услугата SEPHORA call&deliver, при прекратяване предоставянето на определени услуги, както и при изменение в икономическите условия.
 3. При извършване на промени в Общите условия, Сефора България ги довежда до знанието на Потребителите чрез публикуването им на Фейсбук страницата си (SEPHORA | Facebook). Промените в Общите условия влизат в сила от момента на тяхното публикуване и са приложими за всички нови поръчки.
 4. По всяко време и без предизвестие Сефора България може да промени или преустанови поддържането на услугата Call & Deliver, като това ще бъде обявено на Фейсбук страницата (SEPHORA | Facebook) и няма да засяга все още неприключени поръчки.
По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всички съдебни спорове, свързани с настоящите Общи условия, ще бъдат представени на компетентните съдебни органи в гр. София